ขับรถอุ่นใจ มั่นใจหน้าฝน รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB ใช้บริการหลังการขายหรือจองรถใหม่ที่ศูนย์บริการมาตรฐานหรือโชว์รูมอีซูซุ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท เมื่อชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต SCB

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป

6,000 – 29,999 บาท

30,000 – 59,999 บาท

60,000 – 99,999 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

เครดิตเงินคืนที่จะได้รับ

100 บาท

600 บาท

1,300 บาท

2,500 บาท

 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียน SMS เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขาย โดยพิมพ์ CAR2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้นบัตร SCB Private Banking และบัตร SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน

เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่าย ที่แบรนด์รถยนต์อีซูซุ โดยชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน ตามยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปที่ระบุไว้ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ก.ค. 63 จะได้รับเครดิตเงินคืนตามที่กำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ โดยพิมพ์ CAR2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ยกเว้นบัตร SCB Private Banking และบัตร SCB M Legend รับสิทธิ์โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • การใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ได้แก่ รายการแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung และรายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน (Call for Dee Jung) ยอดใช้จ่ายภายในร้านค้าเช่า รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) การซื้อกองทุน การซื้อประกันภัย การซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ การชำระภาษี และการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณี
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement)

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืนดังกล่าว ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อการตรวจสอบยืนยันกับธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการ
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

กลับหน้าข่าวสารและโปรโมชัน