ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่

สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุก อีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรุณาเลือกรุ่นรถ

กรุณาเลือกชื่อรุ่นรถ

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 4,098
40,000 กม. / 12 เดือน 5,852
60,000 กม. / 18 เดือน 4,098
80,000 กม. / 24 เดือน 5,852
100,000 กม. / 30 เดือน 4,098
120,000 กม. / 36 เดือน 5,852
140,000 กม. / 42 เดือน 4,098
160,000 กม. / 48 เดือน 5,852
180,000 กม. / 54 เดือน 4,098
200,000 กม. / 60 เดือน 5,852
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 49,750

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 2,803
40,000 กม. / 12 เดือน 5,328
60,000 กม. / 18 เดือน 2,803
80,000 กม. / 24 เดือน 5,328
100,000 กม. / 30 เดือน 2,803
120,000 กม. / 36 เดือน 5,328
140,000 กม. / 42 เดือน 2,803
160,000 กม. / 48 เดือน 5,328
180,000 กม. / 54 เดือน 2,803
200,000 กม. / 60 เดือน 5,328
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 40,655

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 3,563
40,000 กม. / 12 เดือน 4,333
60,000 กม. / 18 เดือน 3,563
80,000 กม. / 24 เดือน 4,333
100,000 กม. / 30 เดือน 3,563
120,000 กม. / 36 เดือน 4,333
140,000 กม. / 42 เดือน 3,563
160,000 กม. / 48 เดือน 4,333
180,000 กม. / 54 เดือน 3,563
200,000 กม. / 60 เดือน 4,333
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 39,480

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 4,098
40,000 กม. / 12 เดือน 5,852
60,000 กม. / 18 เดือน 4,098
80,000 กม. / 24 เดือน 5,852
100,000 กม. / 30 เดือน 4,098
120,000 กม. / 36 เดือน 5,852
140,000 กม. / 42 เดือน 4,098
160,000 กม. / 48 เดือน 5,852
180,000 กม. / 54 เดือน 4,098
200,000 กม. / 60 เดือน 5,852
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 49,750

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 4,098
40,000 กม. / 12 เดือน 5,852
60,000 กม. / 18 เดือน 4,098
80,000 กม. / 24 เดือน 5,852
100,000 กม. / 30 เดือน 4,098
120,000 กม. / 36 เดือน 5,852
140,000 กม. / 42 เดือน 4,098
160,000 กม. / 48 เดือน 5,852
180,000 กม. / 54 เดือน 4,098
200,000 กม. / 60 เดือน 5,852
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 49,750

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 2,803
40,000 กม. / 12 เดือน 5,328
60,000 กม. / 18 เดือน 2,803
80,000 กม. / 24 เดือน 5,328
100,000 กม. / 30 เดือน 2,803
120,000 กม. / 36 เดือน 5,328
140,000 กม. / 42 เดือน 2,803
160,000 กม. / 48 เดือน 5,328
180,000 กม. / 54 เดือน 2,803
200,000 กม. / 60 เดือน 5,328
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 40,655

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 3,563
40,000 กม. / 12 เดือน 4,333
60,000 กม. / 18 เดือน 3,563
80,000 กม. / 24 เดือน 4,333
100,000 กม. / 30 เดือน 3,563
120,000 กม. / 36 เดือน 4,333
140,000 กม. / 42 เดือน 3,563
160,000 กม. / 48 เดือน 4,333
180,000 กม. / 54 เดือน 3,563
200,000 กม. / 60 เดือน 4,333
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 39,480

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 3,563
40,000 กม. / 12 เดือน 4,333
60,000 กม. / 18 เดือน 3,563
80,000 กม. / 24 เดือน 4,333
100,000 กม. / 30 เดือน 3,563
120,000 กม. / 36 เดือน 4,333
140,000 กม. / 42 เดือน 3,563
160,000 กม. / 48 เดือน 4,333
180,000 กม. / 54 เดือน 3,563
200,000 กม. / 60 เดือน 4,333
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 39,480

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 3,563
40,000 กม. / 12 เดือน 4,333
60,000 กม. / 18 เดือน 3,563
80,000 กม. / 24 เดือน 4,333
100,000 กม. / 30 เดือน 3,563
120,000 กม. / 36 เดือน 4,333
140,000 กม. / 42 เดือน 3,563
160,000 กม. / 48 เดือน 4,333
180,000 กม. / 54 เดือน 3,563
200,000 กม. / 60 เดือน 4,333
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 39,480

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 3,563
40,000 กม. / 12 เดือน 4,333
60,000 กม. / 18 เดือน 3,563
80,000 กม. / 24 เดือน 4,333
100,000 กม. / 30 เดือน 3,563
120,000 กม. / 36 เดือน 4,333
140,000 กม. / 42 เดือน 3,563
160,000 กม. / 48 เดือน 4,333
180,000 กม. / 54 เดือน 3,563
200,000 กม. / 60 เดือน 4,333
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 39,480

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 2,241
40,000 กม. / 12 เดือน 2,894
60,000 กม. / 18 เดือน 2,241
80,000 กม. / 24 เดือน 2,894
100,000 กม. / 30 เดือน 2,241
120,000 กม. / 36 เดือน 2,894
140,000 กม. / 42 เดือน 2,241
160,000 กม. / 48 เดือน 2,894
180,000 กม. / 54 เดือน 2,241
200,000 กม. / 60 เดือน 2,894
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 25,675

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 1,802
40,000 กม. / 12 เดือน 2,840
60,000 กม. / 18 เดือน 1,802
80,000 กม. / 24 เดือน 2,840
100,000 กม. / 30 เดือน 1,802
120,000 กม. / 36 เดือน 2,840
140,000 กม. / 42 เดือน 1,802
160,000 กม. / 48 เดือน 2,840
180,000 กม. / 54 เดือน 1,802
200,000 กม. / 60 เดือน 2,840
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 23,210

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 1,802
40,000 กม. / 12 เดือน 2,840
60,000 กม. / 18 เดือน 1,802
80,000 กม. / 24 เดือน 2,840
100,000 กม. / 30 เดือน 1,802
120,000 กม. / 36 เดือน 2,840
140,000 กม. / 42 เดือน 1,802
160,000 กม. / 48 เดือน 2,840
180,000 กม. / 54 เดือน 1,802
200,000 กม. / 60 เดือน 2,840
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 23,210

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 1,893
40,000 กม. / 12 เดือน 2,279
60,000 กม. / 18 เดือน 1,893
80,000 กม. / 24 เดือน 2,279
100,000 กม. / 30 เดือน 1,893
120,000 กม. / 36 เดือน 2,279
140,000 กม. / 42 เดือน 1,893
160,000 กม. / 48 เดือน 2,279
180,000 กม. / 54 เดือน 1,893
200,000 กม. / 60 เดือน 2,279
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 20,860

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 1,893
40,000 กม. / 12 เดือน 2,279
60,000 กม. / 18 เดือน 1,893
80,000 กม. / 24 เดือน 2,279
100,000 กม. / 30 เดือน 1,893
120,000 กม. / 36 เดือน 2,279
140,000 กม. / 42 เดือน 1,893
160,000 กม. / 48 เดือน 2,279
180,000 กม. / 54 เดือน 1,893
200,000 กม. / 60 เดือน 2,279
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 20,860

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 2,874
40,000 กม. / 12 เดือน 2,874
60,000 กม. / 18 เดือน 2,874
80,000 กม. / 24 เดือน 2,874
100,000 กม. / 30 เดือน 2,874
120,000 กม. / 36 เดือน 2,874
140,000 กม. / 42 เดือน 2,874
160,000 กม. / 48 เดือน 2,874
180,000 กม. / 54 เดือน 2,874
200,000 กม. / 60 เดือน 2,874
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 28,740

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
20,000 กม. / 6 เดือน 1,802
40,000 กม. / 12 เดือน 2,840
60,000 กม. / 18 เดือน 1,802
80,000 กม. / 24 เดือน 2,840
100,000 กม. / 30 เดือน 1,802
120,000 กม. / 36 เดือน 2,840
140,000 กม. / 42 เดือน 1,802
160,000 กม. / 48 เดือน 2,840
180,000 กม. / 54 เดือน 1,802
200,000 กม. / 60 เดือน 2,840
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 23,210

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
10,000 กม. / 6 เดือน 2,803
20,000 กม. / 12 เดือน 5,328
30,000 กม. / 18 เดือน 2,803
40,000 กม. / 24 เดือน 5,328
50,000 กม. / 30 เดือน 2,803
60,000 กม. / 36 เดือน 5,328
70,000 กม. / 42 เดือน 2,803
80,000 กม. / 48 เดือน 5,328
90,000 กม. / 54 เดือน 2,803
100,000 กม. / 60 เดือน 5,328
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 40,655

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
10,000 กม. / 6 เดือน 2,241
20,000 กม. / 12 เดือน 2,894
30,000 กม. / 18 เดือน 2,241
40,000 กม. / 24 เดือน 2,894
50,000 กม. / 30 เดือน 2,241
60,000 กม. / 36 เดือน 2,894
70,000 กม. / 42 เดือน 2,241
80,000 กม. / 48 เดือน 2,894
90,000 กม. / 54 เดือน 2,241
100,000 กม. / 60 เดือน 2,894
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 25,675

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางมูลค่าคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอง สำหรับ รุ่น

ระยะทาง (กม.) / ระยะเวลา (เดือน)
(แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
มูลค่ารวม (บาท)
10,000 กม. / 6 เดือน 1,893
20,000 กม. / 12 เดือน 2,279
30,000 กม. / 18 เดือน 1,893
40,000 กม. / 24 เดือน 2,279
50,000 กม. / 30 เดือน 1,893
60,000 กม. / 36 เดือน 2,279
70,000 กม. / 42 เดือน 1,893
80,000 กม. / 48 เดือน 2,279
90,000 กม. / 54 เดือน 1,893
100,000 กม. / 60 เดือน 2,279
มูลค่าคูปองรวมทั้งสิ้น 20,860

หมายเหตุ :

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถบรรทุกอีซูซุ คิงออฟทรัคส์ ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • รายการอะไหล่ที่ครอบคลุม ได้แก่
  • น้ำมันเครื่องตรีเพชร ดีดีไอแมคซ์ เบอร์ 15W-40
  • ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
  • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ยี่ห้ออะไหล่แท้ตรีเพชร
 • รายการค่าแรงที่ครอบคลุม ได้แก่
  • ค่าแรงเปลี่ยนถ่าย
  • ค่าแรงการตรวจเช็กตามระยะ
 • คูปองใช้สำหรับการเช็กระยะตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ/อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ค่าแรงและค่าอะไหล่เป็นราคาที่สำรวจเมื่อ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขและสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี หรือ 200,000 กม.

 1. ลูกค้าได้รับสิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ 5 ปี/200,000 กม. (หรือ 5 ปี/100,000 กม. สำหรับรถ MIXER) นับจากวันส่งมอบรถ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (“สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ”) ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กในแต่ละระยะ
 2. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ร่วมกับสมุดรับประกันในการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกัน (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 3. การใช้สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ จะต้องใช้ตามระยะทางหรือระยะเวลา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามที่ระบุไว้ในรายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะในแต่ละระยะ โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น ไม่สามารถเบิกอะไหล่ไปเปลี่ยนเองได้
 4. สิทธิฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 5. รายการฟรีอะไหล่และค่าแรงตรวจเช็กตามระยะที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสมุดแคมเพจ์น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบรายการได้จากตารางบำรุงรักษาที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้รถ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้อะไหล่ ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยรถจะยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกสมุดแคมเพจ์น ให้ใหม่กรณีสมุดแคมเพจ์นสูญหายหรือเสียหาย
 8. บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า